top of page

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego amazigo.pl

I. DEFINICJE

Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Swimstone sp. z o. o. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 1. Akty Prawne - przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian, które nastąpią w okresie obowiązywania tych umów, jak również bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie obowiązywania tych umów.

 2. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia netto (każdorazowo powiększana o należny podatek VAT w obowiązującej stawce) należnego Swimstone tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów wysyłki, chyba że warunki promocji stosowanej przez Swimstone stanowią inaczej.

 3. Dane Osobowe –wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej wprowadzane do Sklepu w celu korzystania z Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży .Przez Dane Osobowe Klienta rozumie się także dane osobowe działających w jego imieniu osób fizycznych.

 4. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Swimstone udostępnia Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła przy użyciu opcji „Zapomniane hasło” w oknie logowania do Sklepu.

 6. Kaucja –określona w złotych polskich kwota składana przez Klienta jako zabezpieczenie dotrzymania warunków Umowy Najmu, w tym w szczególności zwrotu Produktu w stanie niepogorszonym. Kaucja podlega zwrotowi na rzecz Klienta na warunkach określonych w Regulaminie.

 7. Klient – podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu, zawierający Umowę Sprzedaży, Umowę Najmu Produktu lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 8. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

 9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby Regulaminu za Konsumenta uznaje się również Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierającego ze Swimstone umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 10. Konto – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych do wysyłki Produktów (książka adresowa), dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Swimstone.

 11. Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu łatwego zamówienia Produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny oraz Opłat dotyczących poszczególnych i wszystkich Produktów łącznie oraz wyświetlenia przewidywanego kosztu wysyłki Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta Zamówienia.

 12. Login – indywidualny identyfikator Klienta w Sklepie i jednocześnie adres e-mail Klienta podany Swimstone w celu utworzenia Konta. m. Newsletter – Usługa Elektroniczna, która umożliwia Klientowi otrzymywanie od Swimstone subskrybowanych przez Klienta informacji handlowych, w szczególności o Produktach, Sklepie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.

 13. Opłata – określony w złotych polskich czynsz netto (każdorazowo powiększana o należny podatek VAT w obowiązującej stawce) należny Swimstone tytułem wynajęcia Klientowi Produktu zgodnie z Umową Najmu. Opłata nie zawiera kosztów wysyłki, chyba że warunki promocji stosowanej przez Swimstone stanowią inaczej.

 14. Produkt –dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Swimstone, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży, są fabrycznie nowe.

 15. Przedsiębiorca – Klient, niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę Sprzedaży, Umowę Najmu lub Umowę o Świadczenie Usług w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Za Przedsiębiorcę uznaję się również Klienta będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą zawierającego umowę ze Swimstone,gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 16. Regulamin/ Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży, Umowy Najmu oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Swimstone Klientom za pośrednictwem Sklepu. Regulamin określa prawa oraz obowiązki Klienta i Swimstone. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.Umowa o Świadczenie Usług posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy, wynikający z przedmiotu wykonywanej przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej, ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 17. Sklep – platforma prowadzona przez Swimstone umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych przez Swimstone, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.amazigo.pl

 18. Swimstone – Swimstone sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-505), ul. Lelewela 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505338, NIP:899-27-52-663, wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł, adres strony internetowej: https://www.amazigo.pl, adres poczty elektronicznej: kontakt@amazigo.pl, numer telefonu: +48666650055.W zależności od rodzaju umowy zawieranej z Klientem, Swimstone jest stroną tej umowy jako sprzedawca, wynajmujący lub usługodawca.

 19. Treść– element tekstowy, graficzny lub multimedialny (np. informacja o Produkcie, jego fotografia, opis) w tym utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz wizerunek osoby fizycznej, jaki jest zamieszczany i rozpowszechniany w ramach Sklepu przez Swimstone.

 20. Umowa Najmu – umowa najmu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca wynajęcia przez Klienta Produktu za zapłatą Opłaty powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym Kaucję, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Najmu jest zawierana pomiędzy Klientem a Swimstone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Swimstone na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa Najmu określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Opłatę, wysokość Kaucji wysyłki oraz inne istotne warunki. Swimstone może zawrzeć Umowę Najmu z Klientem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Najmu zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

 21. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Swimstone na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Swimstone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Swimstone na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Swimstone może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy, wynikający z przedmiotu wykonywanej przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej, ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 22. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), przez Swimstone na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Regulaminem.

 23. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu [768]x [834]pikseli, wyposażonego w aktualną wersję jednej z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By korzystać ze Sklepu i Usług Elektronicznych, Klient musi posiadać ważny / aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych.

 24. Zamówienie – oświadczenie składane Swimstone przez Klienta, w szczególności w formie elektronicznej, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania umowy, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę Klienta oraz jego adres e-mail. W ramach jednego Zamówienia Klient może złożyć kilka ofert zakupu lub wypożyczenia Produktu.
   

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i Przedsiębiorców.

 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych, zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient.

 3. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług jest dobrowolne, ale konieczne w celu utworzenia Konta oraz składania Zamówień w Sklepie i korzystania z Usług Elektronicznych. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług następuje na zasadach wskazanych w pkt III. ust. 2.

 4. Informacje prezentowane w Sklepie oraz w Newsletterze stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Swimstone do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 5. Korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówień, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

 6. Korzystanie z Usług Elektronicznych jako usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta. Strony zobowiązane są podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk; Swimstone w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a Klient w szczególności poprzez nieudostępnianie osobom nieupoważnionym Loginu i Hasła.

 7. Swimstone może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość Usług Elektronicznych.
   

III. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Swimstone za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:

  1. Konto;

  2. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta;

  3. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień i książki adresowej;

  4. umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz Umów Najmu, na zasadach określonych w Regulaminie;

  5. Koszyk,

  6. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;

  7. Newsletter.

 2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Swimstone) wypełnienia formularza zamówienia oraz (ii) akceptacji Regulaminu

 3. Klient w celu utworzenia Konta przekazuje Swimstone następujące dane osobowe, niezbędne do rejestracji: imię i nazwisko (własne lub osoby działającej w imieniu Przedsiębiorcy), aktywny adres e-mail oraz, opcjonalnie, nazwę firmy, NIP, adres i numer telefonu.

 4. Po przekazaniu przez Klienta danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Swimstone utworzy Konto.

 5. Swimstone może odmówić zarejestrowania Konta, jeżeli Klient narusza postanowienia ust. 12 lit. a, b, g poniżej.

 6. Swimstone może ingerować w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu.

 7. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony..Klient ma możliwość wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług (rezygnacji z Konta) na zasadach wskazanych w ust. 16 poniżej.

 8. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

 9. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres do 14 dni lub dostępności Produktów lub do momentu usunięcia ich przez Klienta z Koszyka. Koszyk nie zapewnia jednak dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.

 10. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera, wymagane jest wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa oraz udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Sklepu (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera). Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera za pośrednictwem wiadomości SMS przez udostępnienie swojego numeru telefonu komórkowego oraz zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w ramach Sklepu.

 11. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość rezygnacji z Newslettera w każdej chwili i bez podania przyczyny, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesyłanej do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Swimstone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@amazigo.pl

 12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. podawania w Zamówieniu oraz w ramach Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Swimstone przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, Umowy Najmu lub korzystaniem z Usług Elektronicznych, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania; Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych przez siebie danych w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

  3. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Swimstone lub Sklepu;

  4. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z Aktami Prawnymi, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

  5. zachowania w poufności Loginu i Hasła, w szczególności nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym. Swimstone nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za utratę danych lub wgląd do danych zapisanych na Koncie, wynikające z naruszenia powyższego obowiązku przez Klienta;

  6. terminowej zapłaty Ceny, Kaucji i Opłaty oraz innych ustalonych przez Klienta i Swimstone kosztów w pełnej wysokości;

  7. zapewnienia, że z jednego Loginu będzie korzystać nie więcej niż jedna osoba;

  8. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez Akty Prawne, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

  9. niepodejmowania działań takich jak:

   • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających Akty Prawne (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu;

   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Swimstone, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen, Opłat lub opisów Produktów.

 13. Swimstone może ze względów technicznych czasowo, nie dłużej jednak niż na 48 godzin wyłączyć niektóre funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej Sklepu.

 14. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi można składać np. pisemnie na adres ul. Poznańska 48-80 bud. 21, 53-630 Wrocław lub na adres e-mail: kontakt@amazigo.pl. W zgłoszeniu reklamacji zaleca się opisanie jej przyczyny, żądania Klienta oraz danych kontaktowych Klienta – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

 15. Swimstone rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z Aktów Prawnych wynika inny termin.

 16. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług (w szczególności zrezygnować z Konta lub Newslettera). Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Klienta może zostać złożone w szczególności przez przesłanie jego treści na adres e-mail np. pisemnie na adres ul. Poznańska 48-80 bud. 21, 53-630 Wrocław lub na adres e-mail: kontakt@amazigo.pl

 17. Swimstone może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług tylko z następujących, ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z Usług Elektronicznych jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

  3. Klient narusza postanowienia pkt III. ust. 12 lit. a, c, d, e, h, i Regulaminu.

 18. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Swimstone zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Jeżeli wypowiedzenia dokonał Swimstone ponowna rejestracja Konta przez Klienta jest możliwa tylko po uzyskaniu zgody Swimstone.

 19. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za porozumieniem stron jest równoznaczne z usunięciem Konta.Termin wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług wynosi 14 dni.

 20. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy o Świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży i Umów Najmu, chyba że strony postanowią inaczej.
   

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W RAMACH UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.

 2. Swimstone umożliwia składanie Zamówień na Produkty na stronie Sklepu.

 3. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, Swimstone może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w ramach rozwoju świadczonych usług.

 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży oraz Umowy Najmu między Klientem a Swimstone następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 5. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu w następujący sposób:

  1. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka za pomocą przycisku „Kup” lub „Wypożycz” – w zależności od tego, czy chce zawrzeć Umowę Sprzedaży czy Umowę Najmu;

  2. Klient przechodzi do formularza danych do Zamówienia;

  3. Klient wypełnia formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej,

  4. W wypadku Przedsiębiorców oraz Konsumentów, o których mowa w pkt I lit. i. zdanie drugie powyżej, niezbędne jest także podanie firmy lub nazwy oraz numeru NIP. Dodatkowo podanie numeru NIP jest wymagane na etapie składania Zamówienia, jeśli Klient chceo trzymać fakturę VAT za Zamówienie. Odmowa wskazania numeru NIP na etapie składania Zamówienia przez Klientów wskazanych w niniejszym postanowieniu lit. d,oznacza brak możliwości wystawienia przez Swimstone faktury VAT, zgodnie z treścią art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.);

  5. Klient niezalogowany do Konta potwierdza akceptację Regulaminu zaznaczając odpowiedni checkbox;

  6. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych dodatkowych kosztów, w tym Kaucji – w przypadku Umowy Najmu; w zależności od rodzaju Zamówienia Klient może ewentualnie wybrać metodę dostawy;

  7. Klient z pomocą przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” przesyła Swimstone Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu;

  8. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności. Usługi takie w szczególności świadczy firma PayPro SA z siedzibą w: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068 - dostawca usługi "Przelewy24"

 6. Swimstone w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

 7. Po zweryfikowaniu Zamówienia, Swimstone wysyła do Klienta wiadomość e-mail z:

  1. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia;

  2. informacją o braku możliwości przyjęciawszystkich ofert Klienta, w tym również w zakresie określonych form płatności lub dostawy,z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na brak płatności.

 8. Umowa Sprzedaży lub Umowa Najmu zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Swimstone wskazanej w ust. 7 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.

 9. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje: w przypadku Umowy Sprzedaży - Cenę i koszty dostawy. O łącznej Cenie lub Opłacie wraz z podatkami i Kaucji, dotyczących zamawianych Produktów, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku gdy na etapie składania Zamówienia nie można ustalić wysokości powyższych kosztów Klient jest informowany przez Swimstone o obowiązku ich uiszczenia,

 10. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

V. KOSZT, METODY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest tylko w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu i dotyczy jedynie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostępne aktualnie metody dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Dostawa” w Sklepie oraz w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

 3. Dostępne metody dostawy mogą zależeć od wybranego sposobu płatności lub Produktu, mogą one ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, a wysokość ostatecznej opłaty za dostawę może zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Swimstone może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Produktów objętych Umową Sprzedaży jest darmowa.

 5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Swimstonelub jego kontrahenta oraz czas doręczenia Produktu przez przewoźnika. Termin dostawy liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt IV. ust. 8 powyżej, nie jest jednak dłuższy niż 7 Dni Roboczych.

 6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki po jego skompletowaniu wynosi do 7 dni roboczych. Czas doręczenia Produktu przez przewoźnika jest uzależniony od wybranej przez Klienta metody dostawy i jest prezentowany na podstronie Produktu oraz w zakładce „Dostawa” na stronie Sklepu.

 7. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.
   

VI. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Swimstone udostępnia Klientowi w szczególności następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  1. płatności elektroniczne za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu;

  2. płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym Produktu we wskazanym punkcie odbioru.

  3. płatność przelewem na rachunek bankowy Swimstone.

 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepuw zakładce „Płatność” oraz w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranej przez Klienta metody dostawy.

 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

 4. W przypadku nieotrzymania przez Swimstone płatności Klienta, który wybrał płatność z góry Swimstone może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w wyznaczonym dodatkowym odpowiednim terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze Produktu Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży lub Umowę Najmu.

 6. Przedsiębiorca upoważnia Swimstone do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie mu faktur w formie elektronicznej.
   

VII. REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Swimstone względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

 2. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

 3. Swimstone działający jako sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.

 4. Reklamacja sprzedanego Produktu może zostać złożona przez Konsumenta w szczególności pisemnie na adres: ul. Poznańska 48-80 bud. 21, 53-630 Wrocław lub za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@amazigo.pl. Zwykle celowe jest dostarczenie Swimstone Produktu razem z reklamacją, w celu umożliwienia Swimstone jego zbadania.

 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Swimstone niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Swimstone jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Swimstone usunięcia wady żądać wymiany sprzedanego Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Swimstone. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 7. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Swimstone. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 8. Swimstone ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Swimstone nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Swimstone do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Swimstone, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Konsument zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Swimstone na adres ul. Poznańska 48-80 bud. 21, 53-630 Wrocław. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument może zostać poproszony o udostępnienie Swimstone, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 10. Swimstone odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
   

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Swimstone do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Swimstone o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Swimstone na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Swimstone.

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Swimstone, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  4. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
    

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Swimstone przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: ul. Poznańska 48-80 bud. 21, 53-630 Wrocław lub w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@amazigo.pl

 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Swimstone prosi o dodanie w miarę możliwości w oświadczeniu o odstąpieniu numeru Zamówienia lub rachunku – może to przyśpieszyć obsługę złożonego oświadczenia o odstąpieniu.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży , która:

  1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

  2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 5. Swimstone ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Swimstone nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w wysokości przekraczającej koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.

 6. Swimstone dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Swimstone nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży , zwrócić Produkt Swimstone lub przekazać go osobie upoważnionej przez Swimstone do odbioru, chyba że Swimstone zaproponował, że sam odbierze Produkt. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania Produktu, chyba że Swimstone zaproponował, że sam je poniesienie (np. w ramach czasowej promocji obowiązującej w Sklepie). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Poznańska 48-80 bud. 21, 53-630 Wrocław. Swimstone prosi o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Swimstone może w ramach akcji promocyjnej zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Swimstone od Konsumenta.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Swimstone wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Swimstone utraci prawo odstąpienia od umowy, co dotyczy w szczególności Umów Najmu; (2) w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Swimstone nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których Cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Swimstone nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Swimstone do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Swimstone świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Swimstone o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   

X. LICENCJA

 1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Swimstone lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Swimstone lub podmiotom, z którymi Swimstone zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z Aktami Prawnymi i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Sklepie, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych Aktami Prawnymi.
   

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe Klienta są przetwarzane przez Swimstone jako administratora danych osobowych.

 2. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, Umowy Najmu oraz korzystania z Usług Elektronicznych.

 3. Swimstone stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych.

 4. Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane przez Swimstone w konkretnych, określonych celach oraz na zasadach wskazanych w ramach klauzuli informacyjnej udostępnionej przez Swimstone. W szczególności dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, Umowy Najmu oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.

 5. W związku z Usługą Elektroniczną książki adresowej świadczoną w ramach Konta, Klient może udostępnić Swimstone Dane Osobowe (identyfikacyjne i teleadresowe) osób, na których adres ma być dokonana wysyłka Produktu w zakresie niezbędnym oraz w celu dokonania tejże wysyłki.

 6. W przypadku udostępnienia Danych Osobowych, Swimstone zobowiązuje się przekazać osobom, o których mowa w ust. 5 powyżejinformację o zasadach przetwarzania Danych Osobowych przez Swimstone(Politykę prywatności).

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Punkt XII. Regulaminu oraz zawarte w nim postanowienia odnoszą się wyłącznie do Przedsiębiorców, tj. Klientów niebędących Konsumentami oraz mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu.

 2. Swimstone przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy. Odstąpienie takie może nastąpić bez podania przyczyny, zaś Przedsiębiorca nie może z tego powodu wywodzić żadnych roszczeń w stosunku do Swimstone.

 3. Swimstone ma prawo ograniczyć dostępne dla Przedsiębiorców sposoby płatności, w tym również wymagać dokonania przedpłaty Ceny lub Opłaty w całości albo części. Uprawnienie to jest niezależne od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Z chwilą wydania przez Swimstone Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Swimstone nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. Swimstone może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług zawartą z Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

 6. Ani Swimstone ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, w tymz tytułu czynu niedozwolonego (chyba że bezwzględnie obowiązującego przepisy prawa stanowią inaczej), chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

 7. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Swimstone, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny lub Opłaty oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży , nie więcej jednak niż do kwoty 1000 złotych - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie.

 8. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłącza roszczenia Przedsiębiorcy o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Swimstone a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Swimstone.

 10. Swimstone, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może dokonać w każdym czasie zmiany postanowień Regulaminu, odnoszących się do Przedsiębiorców.
   

XIII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Swimstone może dokonać zmiany Regulaminu (z wyjątkiem pkt XII. Regulaminu, który dotyczy Przedsiębiorców i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniżej wskazanych ważnych powodów (katalog zamknięty):

  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Swimstone wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Swimstone lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Swimstone dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

  4. zmiana zakresu lub świadczenia usług przez podmioty współpracujące ze Swimstonepoprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Klientem a Swimstone.

 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Swimstone udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zwieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów Sprzedaży i Umów Najmuzawartych przez Klienta i Swimstone przed zmianą Regulaminu.


XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.04.2020 r.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 3. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Swimstone a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 4. Treść Regulaminu jest udostępniana Klientowi bezpłatnie na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”. Za pośrednictwem tej strony Klient może w każdym czasie przeglądać Regulamin, a także sporządzić jego wydruk.

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia, zawierającego również specyfikację Zamówienia oraz fiskalny dowód zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, dlatego wszelkie ewentualne wątpliwości Swimstone tłumaczy na korzyść Konsumenta.
   

Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Swimstone sp. z o.o.

ul. Poznańska 48-80 bud. 21

53-630 Wrocław

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić

Payment Methods

DARMOWA DOSTAWA

od 1000 PLN

WYGODNA DOSTAWA

Kurier GLS

SZYBKIE PŁATNOŚCI

Przelewy24, BLIK, VISA, MasterCard

BEZPIECZNE ZAKUPY

certyfikat i szyfrowanie SSL

bottom of page